LEGALS

Public/ Legal Notices


IDOLOBHA LASEMHLATHUZE ISIMEMO SEMIBONO KWISICELO ESIKHISHWE NGOKOMTHETHO OLAWULA UKUHLELWA KWEZINDAWO NOKUSETSHENZISWA KWAZO KA 2013, KANYE NOMTHETHO WOMKHANDLU UMHLATHUZE OLAWULA UKUHLELWA KWEZINDAWO NOKUSETSHENZISWA KWAZO: UKUSHINTSHA UHLELONDAWO LWESIZA NAMBA 3196, EMPANGENI KUSUKA EKUBENI YINDAWO EHLELELWE *UKUHLALA` KUYA EKUBENI `ISIKHUNGO` KANYE NOKUSUSA IMIBANDELA YETAYITELA Isaziso esikhishwayo esokuthi uMaspala waseMhlathuze usezinhlelweni zokubuyekeza isicelo esikhishwe ngokwesiGaba 33(1) soMthetho oLawula ukuHlelwa Kwezindawo nokuSetshenziswa Kwazo ka2013 kanye ne: -siGaba 27(1)(a) soMthetho woMkhandlu uMhlathuze oLawula ukuSetshenziswa kwaziNdawo nokuHlelwa Kwazo ka 2017 mayelana nokuShintsha uHlelondawo lweSiza namba 3196, Empangeni kusuka ekubeni `yinNdawo eHlelelwe ukuHlala` kube *`yiSikhungo` ; -IsiGaba 27(1)(j) soMthetho woMkhandlu uMhlathuze oLawula ukuSetshenziswa kwaziNdawo nokuHlelwa Kwazo ka 2017, ukususa imibandela yetayitela kunamba B5, B7 kanye no B9 etholakala kwitayitela namba T 31844/2012 eqondene nenani lezakhiwo ezivumelekile, imincele yesakhiwo yasesizenni Kanye nokusetshenziswa kwesiza. Indawo yesicelo isekhoneni lika Mack no Logan Road, Empangeni. Ulwazi olubanzi ngalesicelo nemiqulu yakhona ivulelekile ukuhlolwa ngokwenza isicelo sesikhathi sokuzobona sokuzobona uMnumzane Themba Mdumela eCivic Centre yaseMpangeni, kuCommercial Street, noma ungamfonela kulezinamba 0359075608 / 5950 ngezikhathi zomsebenzi. Imiqulo echaza kabanzi ngalesisicelo ingabuye itholwe kwi- website kaMasipala u www.umhlathuze.gov.za ngaphansi kwe `Notices` kusukela ziwu 28 July 2017. Iziphikiso ezibhaliwe zokulwisa noma uhla lwalesisihlongozo esibhalwe ngokucacile ukuthi *`Isiphikiso esilwisana nesihlongozo sokushintsha uHlelondawo lweSiza namba 3196, Empangeni` neveza kabanzi izizathu zokulwisana nalesisicelo mazilethwe kuMphathi kaMasipala kuze kushaye umhlaka 30 August 2017 kulefax : 035 907 5444, noma kwiEmail ethi : jordant@umhlathuze.gov.za (ufake naleEmail: creg@umhlathuze.gov.za), noma iposelwe kwipostal address ebekiwe ngezansi. Umuntu oletha isiphikiso salesisicelo esikhundleni somnikazi wendawo noma wesiza kuyomele alethe nencwadi evela kumnikazi wendawo emgunyazayo ukuba alethe lesisiphikiso esikhundleni sakhe. uMasipala uyonqaba ukuthatha iziphikiso ezingenabufakazi, iziphikiso ezilethwa umuntu ongesiye umnikazi wendawo ngaphandle kwencwadi emnika igunya evele kumnikazi wendawo kanye nemibono noma iziphikizo ezizolethwa sekudlule usuku sokuvala. Umuntu ozohluleka ukuletha imibono noma iziphikiso mayelana nalesisaziso uyobe esevaleleka ukuqhubeka nokuzimbandakanya kuloluhlelo. Civic Offices Private Bag X1004 RICHARDS BAY 3900 DR N J SIBEKO IMENENJA KAMASIPALA 28-07 -2017 - MA017018


NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED ESTATES In the intestate Estate of the late KHANYILE JUDY MTHETHWA of H2 3064, Esikhawini, Estate No. 1106/2017/PMB. Creditors and Debtors of the above Estate are hereby required to file their claims with and pay their debts to the undersigned within 30 days from date of publication. Dated at Empangeni on this 29th of June 2017. VAN DER WESTHUIZEN ATTORNEYS Attorneys for the Executor 7 MAXWELL STREET, EMPANGENI P O BOX 1331, EMPANGENI, 3880 TEL: 035 772 1648 CELL: 073 014 2182 EMAIL: vanderwesthuizenatt@telkomsa.net 28‑07‑2017 - MA017024


NOTICE OF LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNT IN DECEASED ESTATES LYING FOR INSPECTION In the estate of the late: SIPHO JOHN MAGAGULA, Identity Number: 320306 5228 089 Estate No: 11828/2016 DBN Date of death: 8th August 2016, and was married to ZIBEKILE BUYISIWE MAGAGULA. Last Address: Madanyini Area, Pongola, 3710. The First and Final Liquidation and Distribution Account in the Estate will be open for inspection at the Magistrate`s Court of Simdlangentsha for a period of 21 (Twenty one) days from the date of publication hereof. H C MADIKE ATTORNEYS 13 Jan Kemp Street P O Box 342 PONGOLA, 3170 Ref: Mr H C Madike/NS/SGM1062/16 28‑07‑2017 - MA017038


NOTICE LIQUIDATION AND DISTRIBUTION ACCOUNTS IN DECEASED ESTATES LYING FOR INSPECTION In terms of Section 35(5) of Act 66 of 1965 notice is hereby given that copies of the liquidation and distribution accounts (First and Final unless otherwise stated) in the estates specified below will lie open for inspection of all persons with an interest therein for a period of 21 days (or shorter or longer if specially stated) from the date specified or from the date of publication hereof, whichever may be the later, and at the offices of the Masters and Magistrates as stated. Should no objection thereto be lodged with the Masters concerned during the specified period, the executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. Registered number of Estate: 010330/2016 Surname: BUKHOSINI Christian Names: PRINCES DOMBI ID NO: 671227 0536 083 Last address: Mqobokazi Area, Hluhluwe, Ubombo District Magistrate`s Office: Ubombo Master`s Office: Durban Advertiser and address: GINA-MTHEMBU INCORPORATED P O Box 136 Jozini, 3969 Tel: 035 5721115 28‑07‑2017 - MA017040


NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED ESTATES All persons having claims against the undermentioned estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days (or as indicated) from the date of publication hereof. Estate No: 07040/2017 DBN Master`s Office: DURBAN Surname: MBUYISA Christian names: AARON MFANA Date of Birth: 1966‑11‑11 ID NO: 661111 5318 089 Last address: Bhekabantu Area, Kwangwanase Date of death: 2017‑04‑28 Christian names and surname of surviving spouse: MANESI JOYCE MBUYISA Date of birth: 1974‑06‑02 ID NO: 740602 0667 087 Executor or authorised agent: Gina Mthembu Incorporated, P O Box 136, Jozini, 3969. Advertiser and address: GINA-MTHEMBU INCORPORATED P O Box 136 Jozini, 3969 Tel: 035 5721115 28‑07‑2017 - MA017041


NOTICE TO CREDITORS NOTICE IN THE TESTATE ESTATE OF THE LATE JACOBUS JOHANNES TALJAARD (ID 5811205090082) BORN ON 1958‑11‑20. RESIDING AT 29 WITSTINKHOUT AVENUE, ARBORETUM, RICHARDS BAY WHO DIED ON 2017‑06‑12 ESTATE NO 008936/2017 (DBN), MASTERS OFFICE, DURBAN ALL PERSONS HAVING CLAIMS AGAINST THE ESTATE ARE REQUESTED TO FILE THEIR CLAIMS WITH UNDERMENTIONED WITHIN A PERIOD OF 30 DAYS FROM DATE OF PUBLICATION HEREOF. EXECUTOR, TANYA EHLERS C/O P O BOX 30287 RICHARDS BAY 3900 CLAIMS TO BE FILED WITH: MORROW & MORROW INCORPORATED P O BOX 30287 RICHARDS BAY 3900 28‑07‑2017 - MA017044


NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED ESTATES All persons having claims against the under mentioned estate must lodge it with the Executor concerned within 30 days from date of publication hereof. Estate No: 6350/2017 Master`s Office: DURBAN Surname: STRYDOM Christian Names: DENISE DOROTHY MAY Date of birth: 25/04/1953 Identity Number: 530425 0063 08 9 Last address: 150 NKWAZI DRIVE, ZINKWAZI, KWAZULU NATAL Date of death: 18/03/2017 Christian names and surname of surviving spouse: Widowed Name and address of Executor or authorised agent` ALEXANDERS INCORPORATED PO BOX 1478 SCOTTBURGH 4180 Advertiser and address ALEXANDERS INCORPORATED 177 SCOTT STREET SCOTTBURGH 4180 Tel No: 039 978 1480 28‑07‑2017 - MA017012


CITY OF UMHLATHUZE INVITATION TO COMMENT ON AN APPLICATION IN TERMS OF THE SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT ACT, 2013, READ WITH THE UMHLATHUZE SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT BY-LAW, 2017 : REZONING OF ERF 3196, EMPANGENI, FROM *MEDIUM DENSITY RESIDENTIAL 2` TO *INSTITUTION` AND REMOVAL OF RESTRICTIVE CONDITIONS OF TITLE Notice is hereby given that the uMhlathuze Municipality is about to consider an application submitted in terms of Section 33(1) of the Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013, and: -Section 27(1) (a) of the uMhlathuze Spatial Planning and Land Use Management By-law, 2017, for the rezoning of Erf 3196, Empangeni, from `Medium Density Residential 2` to *`Institution`; - Section 27(1)(j) of the uMhlathuze Spatial Planning and Land Use Management By-law, 2017, for the removal of restrictive conditions of title number B5, B7 and B9 as contained in Deed of Transfer T 31844/2012 and which relate to the number of buildings permitted, building lines applicable to the property and use of the property. The application site is located at the corner of Mack and Logan Roads, Empangeni. Details of the application, together with all the relevant documents, are open for inspection by prior appointment with Mr. Themba Mdumela at the Empangeni Civic Centre, Commercial Road, Empangeni, or via telephone at 035 907 5608 / 5950 during office hours. The application documents may also be downloaded from Council`s Website at www.umhlathuze.gov.za under `Notices` from 28 July 2017. A written objection against or representation concerning the proposal, which is clearly marked *`Objection against the proposed rezoning of Erf 3196, Empangeni` and which clearly sets out the grounds for the objection should reach the Municipal Manager by 30 August 2017 at Fax: 035 907 5444, Email: jordant@umhlathuze.gov.za (c.c. creg@umhlathuze.gov.za ), or the Postal Address below. A person objecting on behalf of a land owner must submit proof of being authorized to act on behalf of such owner. The Municipality may refuse to accept unsubstantiated objections, objections submitted by a person acting without the landowner`s written instruction and/or comments/objections submitted after the closing date. A person`s failure to lodge or forward comments/objections in response to this notice disqualifies such person from further participating in the process. Civic Offices Private Bag X1004 RICHARDS BAY 3900 DR N J SIBEKO MUNICIPAL MANAGER 28‑07‑ 2017 - MA017017


NOTICE OF APPLICATIONS FOR MINING PERMIT; ENVIRONMENTAL AUTHORISATION AND WATER USE EXEMPTION THE KZN DEPARTMENT OF TRANSPORT PROPOSES TO MINE GRAVEL FROM THE FOLLOWING PREVIOUSLY USED BORROW PITS. THE MATERIAL WILL BE USED FOR THE UPGRADE AND CONSTRUCTION OF NEW AND EXISTING LOCAL AND PROVINCIAL ACCESS ROADS WITHIN THE UTHUNGULU DISTRICT MUNICIPALITY. THE KZN DEPARTMENT OF TRANSPORT UHLONGOZA UKUMBA OWUBHUQU KUSUKELA ELANDELAYO ESETSHENZISWA NGAPHAMBILINI BORROW IMIGODI. THE IMPAHLA IZOSETSHENZISELWA UKUTHUTHUKISA KANYE NOKWAKHIWA EZINTSHA KANYE EKHONA IMIGWAQO WASEKHAYA NOWESIFUNDAZWE NGAPHAKATHI UTHUNGULU DISTRICT MUNICIPALITY. DoT Borrow PitLocal MunicipalityLocationWUA P497Mfolozi 28°37`17.10"S 31°59`56.70"ENo P494Mfolozi28°32`35.68"S 31°56`52.14"EYes P425Mfolozi28°38`22.80"S 32° 0`12.71"EYes D312-1Ntambanana28°26`54.50"S 31°48`21.30"ENo A2196/ L616Ntambanana 28°37`32.60"S 31°54`18.00"ENo D130-2 Ntambanana28°39`42.30"S 31°41`43.70"ENo D1585Ntambanana28°33`4.50"S 31°49`44.50"ENo P568Ntambanana 28°38`12.90"S 31°52`28.30"ENo P571Ntambanana 28°40`24.34"S 31°36`53.89"EYes D1584/L708 Ntambanana28°32`16.90"S 31°50`23.00"EYes D1553-3Umlalazi28°52`59.87"S 31°40`12.86"EYes D356Umlalazi28°59`55.00"S 31°18`56.00"EYes D883Umlalazi29° 2`44.10"S 31°20`29.00"EYes D1548Umlalazi28°53`35.90"S 31°35`4.70"EYes D135Umlalazi28°56`49.86"S 31°26`19.49"ENo D1655Umlalazi28°58`30.09"S 31°35`51.23"ENo P50/2 -1Umlalazi28°48`0.53"S 31°11`21.48"ENo P50/2-2Umlalazi28°47`35.43"S 31°11`4.35"ENo D1581uMhlathuze28°45`9.50"S 31°49`37.20"EYes D779Mthonjaneni 28°41`56.00"S 31°17`25.00"EYes D550Mthonjaneni 28°43`15.00"S 31°22`9.00"ENo D1666 Nkandla28°41`54.90"S 31° 6`30.84"ENo P90-2 Nkandla28°38`46.00"S 30°58`7.00"EYes Therefore, applications for Mining Permits in terms of Section 27 of the Mineral Petroleum Resources Development Act (No 28 of 2002), and Environmental Authorisation in terms of the National Environmental Management Act, Impact Assessment Regulations (08 December 2014), will be lodged with the Department of Mineral Resources. A Basic Assessment process will be followed for activity 21 of Listing Notice 1 (GNR327) for activities requiring a mining permit; and activity 27 of Listing Notice 1 (GNR327) clearing of more than 1ha of indigenous vegetation. Where borrow Pits are located within 100m of a watercourse, or 500m of a wetland, applications in terms of Regulation 3 of GN704 to the NWA will be lodged with the Department of Water and Sanitation. Ngakho , izicelo Mining zezimvume ngokweSigaba 27 of the Mineral Petroleum Resources Development Act (No 28 of 2002), uthi ukugunyazwa kwangokwemvelo ngo ngokoMthetho National Environmental Management Act, Impact Assessment Regulations (08 December 2014), ngeke sifakwe Department of Mineral Resources. A inqubo Basic Assessment kuzolandelwa for umsebenzi 21 of Listing Notice 1 (GNR327) ngoba imisebenzi odinga imvume yezimayini; futhi umsebenzi 27 of Listing Notice 1 (GNR327) Ukugawulwa ezingaphezu kuka 1ha uhlaza zomdabu. etsheleka Imigodi zitholakala abaninimhlaba abasondele ngo 100m of emfuleni, izicelo ngeqadi ngokuya Regulation 3 of GN704 to the NWA ngeke sifakwe Department of Water and Sanitation. Interested and Affected Parties who wish to know more about these processes are invited to register with the below contact within 60 days of this advertisement. Abathintekayo abafisa ukwazi okwengeziwe ngalezi zinqubo bayamenywa ukuba babhalise contact ngezansi zingakapheli izinsuku ezingama-60 yaleli isikhangiso. Contact: Rob Rowles Phone: 031 765 2942 Fax: 086 549 0342 Email: rob@enviropro.co.za - MA017025


NOTICE HOSPITAL CONVERSION Richards Bay Medical Institute, 1 Lira Link, Richards Bay, Kwa-Zulu Natal will be doing a conversion / extension on the hospital. This conversion will include: * Day Clinic - Extension from 16 to 25 Beds (9 additional beds) * OPD (Outpatient Department) and / or Casualty Unit (4 beds) * Procedure Room and / or Scope Room (1 Bed) Written comments / emails for any objections into our conversions being made can be forwarded to: Mr. Musa Madonsela (musa@RBMI.co.za) or Ms. Pearl Kunene (pearl.kunene@kznhealth.gov.za) 24‑07‑2017 - MA017030

AgriPulsebaywatch_eyethueasternwatchgetit_zululandnorthern_eyethuzululand_eyethu Autodealer.co.za
Top

Thanx for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

SUBSCRIBE
to our free NEWSLETTER
!
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Zululand Observer


Your details:


Your friends:

I didn't sign up for this
I'd like to see and read more... (Please indicate in comments section below)
I'm relocating (Please indicate where to)
Other